Uitleg over Agora door onze leerlingen en coaches

De meest gestelde vragen over Agora worden in de filmpjes of hieronder beantwoord. Heeft u een vraag over Agora die niet aan bod komt? Neem dan contact met ons op via info@agoraleiden.nl. Wij zullen uw vraag dan graag beantwoorden.

 

 • En wat als een challenge mislukt?
  • Soms lukt een challenge niet. Wat gebeurt er dan?

 • Wat doet een coach op Agora?
  • Wat doet je coach dan?

 • Kan je als leerling iedere challenge inbrengen?
  • Hoe werken de challenges precies?

 • Alles mag en niets moet op Agora Leiden?
  • Mag je echt alles zelf bepalen?

 • Wat is Agora?
  • Agora is Grieks voor plein. Agora-onderwijs is een leercommunity (plein) waar je elkaar ontmoet, waar je zelfkennis groeit, waar je je eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden ontdekt. Dat gebeurt middels challenges (leerprojecten) met zelfgekozen reisdoel en coachgestuurde route. Agora garandeert dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt, individueel gecoacht vanuit vertrouwen, vrijheid en vreugde. Als ieder kind lachend naar school gaat en lachend uit school komt, gaat leren vanzelf.

   Waarom zou je voor een Agora school kiezen?

 • Wat betekent Agora?
  • Agora is de Griekse benaming voor ‘plein’ of ‘marktplaats’: het hart van de stad en dé plek om kennis en wijsheid te delen en op te halen. Het is de plek waar ontmoeting en inspiratie centraal staan. Agora staat ook symbool voor de wereld, wij vinden dat het leren vooral in de wereld plaats moet vinden.

 • Is het Agora-onderwijs geschikt voor iedereen?
  • Eigenlijk zou je die vraag anders moeten stellen. Als elk kind maatwerk krijgt, dat precies bij hem of haar past, hoe kan dit dan niet geschikt zijn? Natuurlijk zijn er kinderen die het prettig vinden om ‘traditioneel’ te leren via studieboeken en proefwerken. Nou, dan kan dat. Maar veel kinderen menen, vaak door de invloed van hun ouders, dat leren op een voorgeschreven, gedisciplineerde manier moet. Als een kind daar niet van wil afwijken, is Agora niet geschikt. Wij hebben erg veel vertrouwen in onze Agora-kinderen en leren hen liever hoe ze autonoom hun eigen leerroute kunnen bepalen. De coach helpt alleen. Door zelf te leren ontwikkelt een kind zelfdiscipline. Dat vinden wij van een hogere status dan discipline. Agora is maatwerk en maatwerk is voor iedereen geschikt.

   Is Agora iets voor elk kind?

 • Hoeveel kinderen zitten er maximaal in de klas?
  • Er zijn niet echt klassen. Je zit wel in een coachgroep. Samen met je coachgroep start je elke dag op en sluit je ook de dag af.  Indien je coach niet aanwezig is, dan val je terug op de ‘duocoach’. De coachgroep is heterogeen, zodat iedereen van en met elkaar kan leren. In de coachgroep zitten maximaal 18 kinderen.

 • Wat doen jullie met het basisschooladvies en citoscores?
  • Deze gegevens geven een startniveau aan. Bij Agora Leiden streven we ernaar dat ieder kind een regulier diploma haalt, minimaal op het niveau van het basisschooladvies.

 • Hoe zit het met toetsen?
  • Toetsen als proefwerken en overhoringen kent Agora niet. Coaches geven wél de hele dag door feedback. Volgens de pedagogische richtlijnen is het geven van feedback een vorm van formatieve toetsing (wat weet het kind wel en wat nog niet?). Agora-kinderen worden dus eigenlijk de hele dag getoetst. Proefwerken en overhoringen  zijn voorbeelden van summatieve toetsen (weet het kind het wel óf niet?). Die laatste hebben we niet. Ook omdat dat kan leiden tot vergelijkingsgedrag. Agora vergelijkt kinderen niet. Elk kind is uniek. Summatieve toetsen leiden tot demotivatie en verlies aan zelfvertrouwen, wanneer een kind deze slecht maakt. Als je een paar jaar autonoom hebt leren studeren ben je ook in staat om zelf summatieve toetsen te maken. Maar daarvoor moet je eerst goed autonoom kunnen leren. En wat dan als een Agora-kind het examentraject ingaat, dat wel uit summatieve toetsen bestaat? Dan zal de leerling hierop voorbereid zijn, vanuit zijn kennis van autonoom leren. Leerlingen kunnen altijd diagnostische toetsen maken, als ze dat zelf willen. In het (voor)examenjaar worden er wel schoolexamens afgenomen. Rapporten zijn er niet. Na elke challenge wordt samen met de coach teruggekeken op wat er geleerd is en dit wordt door het kind in zijn digitale portfolio vastgelegd. Elk autonoom lerend kind ontwikkelt goed inzicht in wat belangrijk is voor zijn of haar ontwikkeling.

 • Wat gebeurt er als een kind niet in beweging komt, geen motivatie van zichzelf heeft?
  • Eigenlijk geloven we niet dat er kinderen zijn zonder motivatie. Het is natuurlijk best mogelijk dat het bij het ene kind wat langer duurt om die motivatie te vinden dan bij het andere kind. Dan nemen we daar dus gewoon die tijd voor die ervoor nodig is. Alle kinderen op Agora gaan die zoektocht maken en het begint met ontdekken waar ze nieuwsgierig naar zijn. Alle kinderen op Agora zitten juist op Agora om te leren wie ze zelf zijn en wat ze willen. En natuurlijk helpen we ze daarbij. Wanneer een kind zelf mag gaan over wat ie leert, wanneer een kind dingen mag doen waar hij/zij echt aanleg voor heeft, wanneer een kind daarin bijgestaan wordt door een coach die het kind kent en er een band mee heeft, dan zal het kind vanzelf gemotiveerd raken om in beweging te komen.

   Wat als een leerling niet weet wat hij of zij wil leren?

 • Wat doet Agora aan sport?
  • Sport wordt op twee vaste momenten per week aangeboden. De invulling is ook Agoriaans. De kinderen leren hun eigen bewegingsdoelen voor zichzelf stellen en daar aan te werken op lespleinen. Leerlingen kunnen ook bijvoorbeeld vanuit een challenge een sportworkshop of sportochtend organiseren voor medeleerlingen, of ze kunnen sportactiviteiten met en in de buurt organiseren voor diverse doelgroepen.

 • Hoe zorgt Agora dat de schoolpopulatie een afspiegeling wordt van de samenleving?
  • Agora neemt kinderen aan met adviesniveau vmbo t/m vwo. Van alle niveaus worden jaarlijke evenveel leerlingen aangenomen, dus ruim 30% van de leerlingen starten bij Agora met een vmbo-advies, ruim 30% havo en ook 30%  vwo. Vervolgens zullen ook de coachgroepen in die verhoudingen worden ingedeeld.  Zo werkt ieder kind in een gemengde groep met gemengde talenten. Precies zoals het uiteindelijk in de ‘buitenwereld’ ook zal zijn.

 • Wat wordt er van ouders verwacht?
  • Het absolute vertrouwen in hun kind. Daarnaast verwachten wij een actieve inbreng en hoge mate van betrokkenheid van ouders. In de eerste plaats bij de ontwikkeling van hun eigen kind, door bijvoorbeeld regelmatig bij te dragen met feedback op de voortgang van het kind en daar ook zelf initiatief in te nemen. Daarnaast kunnen ouders bijdragen door inspiratiesessies te geven, excursies te begeleiden of betrokken te zijn bij één van de oudergroepen zoals de denktank of inrichting van de Agora ruimte. Ouders zijn vaak de ambassadeurs van Agora, blijkt uit ervaring. Ze zijn solidair aan de leerbenadering van Agora maar voorzien ons ook continu van waardevolle feedback. We organiseren ook ouderavonden voor ouders rondom een thema. Onlangs een avond over hoe je als ouder je kind het beste kan begeleiden en feedback kan geven tijdens het thuisonderwijs.

 • Hoe zorg je dat het kind zich breder oriënteert?
  • Tijdens de dagstart komen uiteenlopende onderwerpen aan bod om de leerling te stimuleren en enthousiasmeren. Daarnaast worden er verschillende inspiratiesessies gegeven door onder andere ouders. Die workshops gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen: van hacken tot het brein, van werken in de zorg tot fake news. In deze sessies kunnen kinderen op vrijwillige basis in aanraking komen met onderwerpen die ze nog niet kennen. Ook liggen er overal verschillende actuele tijdschriften zoals Quest, National Geographic, Historia en Psychologie, waardoor kinderen al bladerend tot nieuwe inspiratie kunnen komen. Geen nieuwsgierigheid? Dan is er ergens schade opgelopen en moeten we proberen de oorzaak op te sporen. Elk kind is van nature nieuwsgierig!
   Kinderen presenteren hun challenges aan elkaar en coaches gebruiken afwisselende werkvormen om kinderen op ideeën te brengen.

 • Mag de leerling alles helemaal zelf bepalen?
  • Er is vrijheid, maar geen vrijblijvendheid. Zolang het handelen niet ten koste gaat van de autonomie van anderen, mag een leerling veel bepalen. Agora is erg waardegericht. We zitten in een community, leergezinnen die rekening houden met elkaar. De Agorianen maken altijd een betekenisvolle keuze in een sociale context. Ook moet het kind tot het besef komen dat in de wereld alles gebeurt in samenhang. De coach ziet erop toe dat het kind zich veelzijdig ontwikkelt. De nieuwsgierigheid is de motor van al het leren en de verbeeldingskracht (fantasie) is de brandstof.

 • Hoe wordt de ontwikkeling van het kind in de gaten gehouden?
  • We monitoren onze leerlingen met een ingenieus digitaal leerprocesvolgsysteem, speciaal ontworpen voor Agora. Daarbij hebben we inzicht in het leerproces per kind. Daarnaast hebben we nog een door Agora-kinderen ontwikkelde voortgangsmonitor, die de persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden van elk kind inzichtelijk maakt. Vooral voor het kind zelf en de coach, maar natuurlijk ook voor ouders. Het belangrijkste is dat het kind inzicht krijgt hoe hij of zij steeds autonomer weet te leren. Er is wekelijks feedback van de coach.

 • Hoe sluit vervolg onderwijs aan op jullie onderwijs?
  • In het mbo en hbo is ook in beweging. Ook daar zijn losse vakken losgelaten en wordt met beroepsproducten gewerkt. Ook zien we steeds vaker formatieve toetsing en wordt met portfolio’s en projecten gewerkt. Dit zijn werkwijzen die kenmerken hebben van de challenges in Agora-onderwijs; gedeeltelijke keuzevrijheid voor vorm en inhoud bij de student waardoor autonomie en motivatie wordt bevorderd. Omdat de kinderen bij Agora autonoom leren leren, hebben ze daar hun hele leven profijt van.

 • Hoe zit het met muziek, theater, dans en de beeldende vakken?
  • Door een samenwerking met Artez, University of Arts, hebben we het geluk dat studenten van verschillende disciplines vanaf 2021 in periodes een aanbod kunnen doen voor kinderen of kunnen helpen bij challenges die de kunstvakken raken. Ook stimuleren we de kinderen om vieringen te organiseren waar muziek, theater en dans een plek heeft. Momenteel is een groepje kinderen een Agora-band aan het oprichten. Ook kunnen de kinderen vanuit het CJP-budget ook meedoen aan activiteiten van kunstenaars.

 • Als je geen vakken hebt?
  • Als je geen vakken hebt, hoe leer je dan?